NORMATIVA GENERAL:
En cumpliment del disposat a la llei de Serveis de la societat de l'informació i de comerç electrònic, i en el real decret 1906/99 de disset de desembre, per la que es regula la contractació electrònica amb condicions generals, Ramon dela fuente informa:

1) Identificació del prestador del servei FornHuguet:
El prestador del servei contractat per l'usuari es Ramon dela fuente sans, amb domicili a carrer alcalde Joan bertran 5, de Reus - Tarragona 43202 amb NIF xxxxxxxxH. E-mail: delafuente.ramon@gmail.com

2) Capacitat per contractar:
Per adquirir els serveis ofertats per Forn huguet, l'usuari ha de tenir capacitat per contractar segons la seva llei nacional.

3) Objecte del contracte:
El contracte te per objecte la prestació de serveis per part de Forn huguet consistent en la entrega d'un article(es) seleccionat per el consumidor en la localitat i direcció especificada en el formulari de comanda.
La cumplimentació i enviament del formulari de comanda te la consideració d'acceptació de les condicions del contracte, sense que en cap cas puguin considerar-se proposta comercial.

4) Descripció dels serveis i productes ofertats per Flors Gesi:
Les característiques dels productes apareixen reflexades en les corresponents pàgines d'aquesta web, si bé, donada la seva naturalesa, en la seva confecció podrá variar la estructura, contingut, i color dels productes utilizats per la seva composició, això es degut a l'existència de flors de temporada. En tot cas, Flors Gesi garantitza que la composició será d'alta qualitat no solament en els productes utilizats sino també en el diseny fet servir.

5) Consultes / Incidències:
Davant de qualsevol dubte poden contactar a les nostres oficines al telèfon (34) 977 330 694, de dillums a divendres de 9:30 a 13:30 - 17:00 a 20:30 i dissabtes de 10 a 13:30 hores, o al de correu electrònic: ramon@forn huguet.com

6) Reclamacions:
En cas de que vulgui comunicar una incidència o realitzar una reclamació sobre un encarreg, es disposa de les sigüents opcions:
Pot contactar a les nostres oficines centrals al telèfon d'Atenció al Client 977 330 694 Si la reclamació està justificada, es realitzarà l'entrega d'un nou encàrreg o la resolució que esdevingui en cada cas.

7) Termini de validesa de l'oferta:
L'oferta dels productes té data de caducitat exposada en cada producte ofertat, exceptuant les ofertes promocionals de datas senyalades (San Valentí, Día de la Mare, San Jordi, etc.) que es regiran per el que es disposi en cada campanya, perfectament identificable per el consumidor. Els preus indicats sota de cada producte son en euros i son preus finals, (inclou L'IVA. no inclou els ports, que varien segons la destinació escollida)

8) Entrega d'encàrrecs:
Les comandes s'entregaran en el domicili designat pel client junt a una tarjeta amb el text facilitat per el client, per tant Forn huguet no assumeix cap responsabilitat quan l'entrega no es pugui efectuar com a conseqüència de dades suministrades errònees o incompletes.
Igualment Forn huguet no assumeix cap responsabilitat quan l'entrega no es pugui efectuar per ausència del destinatari. Sense perjudici del dit anteriorment, Forn huguet adoptarà les mesures exigides a un diligent comerciant per que l'entrega pugui efectuarse el mes aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.
L'entrega a Hospitals, aeroports, organismes públics i demés inmobles que hi hagi restriccions d'accés al public en general, Forn huguet no garantitza que l'entrega s'efectui directament al destinatari, quedan complert l'encàrreg i lliberat de responsabilitat, cuan la comanda s'hagi posat a dispossició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.
En cas de que la localitat de destí escollida no hi tinguem servei, ens posarem en contacte amb vosté per comunicar-li.

9) Dia de entrega:
Entrega en localitat assenyalades en l'apartat enviaments i devolucions. L'entrega s'efectuará a partir del dia següent que es contracti, sempre que la comanda es faci abans de les 20:30 hores, i no sigui festiu a Reus.
Les comandes que es facin per entregar en dades senyala-des com el Dia de la Mare, Dia de San Valentí, Nadal, Día del Pilar, etc., només es garantitzarà la seva entrega , si es fan amb 48 d'antelació.

10) Horari d'entrega:
Forn huguet garantitza una hora d'entrega assenyalada pel client amb un marge d'error d'una hora de mes o una hora de menys.

11) Dret de resolució:
El pagament s'ha de fer segons s'especifica a
formes de pagament.

12) Informació:
Forn huguet informa que les anteriors clausules constitueixen les condicions generales de contratació que han estat disposades a disposició del usuari al menys amb tres dies naturals d'antel·lació a la celebració per aquest del present contracte. Sense perjudici d'això, Forn huguet remitirà a l'usuari una justificació de la contratació efectuada via correo electrónic.

13) Protecció de dades:
De conformitat amb l'establert a l'article 5 de la Ley 15/1999 del 13 de decembre de Protecció de dades, Forn huguet informa:
Les dades solicitades constitueixen el mínim imprescindible per poder executar el servei que es contracta, i en cap cas seran objecte d'un us alié a la comanda que sol·licita, ni de cesió alguna a tercers que no sigui imprescindible per la execució del servei contractat, siguent objecte de tractament únicament per la correcta execució del servei contractat.
En tot cas pot fer servir el seu dret a modificar, anul·lar. Per ejercitar aquest dret pot enviar un missatge a delafuente.ramon@gmail.com Per la obtenció de models i formularis per l'exercici q'aquest drets podeu consultar a https://www.agpd.es


El responsable del tractament es Ramon dela fuente sans amb domicili a Carrer alcalde joan bertran 5, 43202 Reus - Tarragona

Les dades personals del destinatari, tampoc seran objecte de cap cesió a tercers, sense perjudici de esser informat de l'origen de les dades que es van facilitar a l'entrega de la comanda de conformitat amb l'establert per la llei.

14) Llei aplicable i Tribunal competent :
El present contracte es regeix per la legislació espanyola aplicable. Les parts acorden sotmetres per la resolució de quelcom controversia, conflicte, o reclamació derivada del present contracte als Jutjats i Tribunals de Reus.